Når blir sinne et problem?

Saher Sourouri

Saher Sourouri

Privatpraktiserende psykolog i Oslo som har hjulpet folk til å overvinne sinneproblemer de siste 15 årene. Nå ønsker jeg å hjelpe enda flere med et online kurs som bygger på min kompetanse og erfaring.

Sinne er like naturlig som alle de andre følelsene. Det er en følelse man skal ha. Faktisk er det slik at å undertrykke sinne kan medføre både helseproblemer og følelsesmessige plager. Men hvis sinne i utgangspunktet er en sunn følelse, når blir det et problem?

Det korte svarte er at sinne blir et problem når det føles for sterkt, for ofte eller for lenge.

Det finnes to grunnleggende typer sinneproblemer. Og som du straks skal lese, er disse to på mange måter det stikk motsatte av hverandre. Men fellesnevneren for dem begge er kontroll.  I den ene kategorien med sinneproblem, har man for lite kontroll over sitt sinne. I den andre er det derimot for mye kontroll på følelsen som forårsaker problemer.

Her skal du få en kortfattet oversikt over begge disse to kategoriene og hva som er de vanligste kjennetegnene på dem.

Den første kategorien: Utagerende sinne

I noen tilfeller er det ganske åpenbart at man har et sinneproblem. Dette er tilfeller der man:

 • Tyr til fysisk vold (slår, sparker, dytter, voldtar eller på andre måter krenker andre fysisk)
 • Tyr til psykisk vold (Roper, skjeller ut, truer eller på andre måte utsetter andre for ubehag, ydmykelse eller redsel)
 • Får gjentatte tilbakemeldinger fra andre om at man viser problematisk sinne
 • Selv har blitt bevisst sitt sinne og frykter at det fører til følelsesmessige plager eller problemer i relasjon til andre
 • Er redd for å miste kontroll over sine handler på grunn av sinne. Dette gjelder selv om det ennå ikke har skjedd
 • Bruker medisiner eller rusmidler for å håndtere sinne

Andre ganger kan det være mer usikkert om man har et sinneproblem. Dette er gjerne tilfeller der sinnefølelsen ikke kommer så sterkt til uttrykk i kontakt med andre mennesker. Man tyr ikke til fysisk eller psykisk vold, og det er ingen tegn til at man skremmer andre med sinne.

Her er det mest bare en selv som merker konsekvensene av eget sinne. Vanlige tegn til problematisk sinne her er:

 • Man kjenner altfor mye eller altfor sterkt på innvendig sinne som man må jobbe for å holde skjult
 • Man blir ofte irritert over bagateller og hverdagslige ting
 • Man har ofte negative og pessimistiske tanker eller er mistenksom til andre
 • Man føler mye stress som følge av sitt sinne, og man blir ofte sliten og tappet for krefter av å holde sitt sinne i sjakk
 • Man uttrykker sinne på mindre direkte, men likevel destruktive måter. Eksempler på dette er å utsette andre for passiv-aggressivitet, taushet og «utfrysning», hersketeknikker og manipulasjon

Den andre kategorien: Undertrykkende sinne

Vanligvis tenker man på problematisk sinne som noe som det altså blir for mye og for ofte av det. Men det finnes en annen kategori med sinne som er like problematisk, men som ikke får like mye fokus i samfunnet.

Denne kategorien med sinne handler om at man faktisk har for lite sinne. Eller rettere sagt, man slutter å bruke sinne på en konstruktiv måte som følge av at man er redd for det. Dette fordi man frykter at denne følelsen kan føre til negative konsekvenser.

Her er de vanligste kjennetegnene på undertrykkende type for problematisk sinne:

 • Man blir redd når man kommer i kontakt med sinnefølelsen og forsøker å undertrykke den
 • Man dekker til sinne med andre følelser. Det typiske eksemplet er at man gråter når man egentlig er sint
 • Man føler skam over sin sinnefølelse. Og man er bekymret for hva som kan skje dersom andre mennesker skulle se at man er sint
 • Blir redd eller stresset når man observerer andre uttrykke sinne, selv om det skulle skje på en adekvat måte
 • Bruker mye tid og krefter på å unngå sinnefølelse
 • Mangler selvhevdelse, har vanskelig for å sette grenser eller å gi nødvendige beskjeder i frykt for at mottager ikke skal like det

Det er viktig å huske at det ikke finnes ett svar med to streker under for når sinne er et problem. I de fleste tilfeller må en selv gjøre en samlet vurdering, med for eksempel denne artikkelen som veileder. For mange som er rammet, er det å ha et sinneproblem en tøff erkjennelse. Derfor kan man benekte problemet både overfor seg selv og andre.

Signaler og tilbakemeldinger fra andre er derfor ofte viktig kilde til informasjon. Hvis du opplever at andre personer gir deg tilbakemelding på at de opplever ditt sinne som problematisk, er det svært viktig å ta det på alvor.

Glem ikke at sinneproblemer kan skade ikke bare ett, men flere områder av livet. Personer med sinneproblem opplever ikke bare følelsesmessig ubehag og redusert psykisk velvære. Annen risiko er redusert fysisk helse og svekkede eller tapte relasjoner. Innen arbeid og karriere kan sinneproblemer medføre at man går glipp av muligheter eller mister jobben. 

(Visited 102 times, 1 visits today)

Et komplett sinnemestringskurs du kan ta hvor og når du vil. La oss fikse problemet sammen.

Kursmedlemmer

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.