Virker sinnemestringskurs?

Picture of Saher Sourouri

Saher Sourouri

Privatpraktiserende psykolog i Oslo som har hjulpet folk til å overvinne sinneproblemer de siste 15 årene. Nå ønsker jeg å hjelpe enda flere med et online kurs som bygger på min kompetanse og erfaring.

Å ta et sinnemestringskurs er tidskrevende. Dersom man tar et fysisk kurs i regi av for eksempel Bufetat, må man som regel vente en stund før man får plass. Deretter må man delta på ukentlige møter over en tidsperiode. Og selv om man sparer mye tid på å ta et slikt kurs online, er det likevel en investering av tid og krefter. Derfor er det helt naturlig å lure på om slike kurs har noen effekt.

Det korte svaret er at det er gjennomført flere vitenskapelige undersøkelser på sinnemestringskurs. Og funnene viser at slike kurs har god effekt på å redusere aggresjon og sinne. I snitt har deltagerne færre sinneutbrudd etter gjennomført kurs. Og de rapporterer å ha det bedre med seg selv og i relasjon til andre.

Dokumentert kunnskap om sinnemestringskurs er helt essensielt, men man får kun det store bildet av å studere forskningen. I praksis er bildet mer sammensatt. Det er ikke alle som profitterer på å ta et sinnemestringskurs, og det er flere elementer som må være på plass for at et slikt kurs skal ha effekt. Derfor skal du her få en oversikt over de viktigste forutsetningene for at et kurs i sinnemestring skal gi ønsket resultat.

  1. Kurset må være laget og presentert av kvalifiserte fagpersoner

Det finnes mange kurstilbud på markedet, spesielt via videokurs. Mange av disse er laget av personer som ikke har relevant utdanning eller profesjonell erfaring med sinneproblematikk. Før du velger kurs, sjekk derfor hvem det er som har kurset og presenterer kurset. Vedkommende bør ha utdanningsbakgrunn innen psykologi, psykiatri, psykiatrisk sykepleie eller beslektet fagfelt.

2. Kurset må tilby konkrete verktøy og mestringsstrategier

Når man skal overvinne sinneproblemer, finner de viktigste endringene sted mellom kursbolkene. Det vil si i den levde hverdagen, og spesielt i situasjoner der du blir sint. Derfor er det helt avgjørende at du får verktøy og strategier for å jobbe med dine følelser. Disse verktøyene bør være lett å forstå og ta i bruk. Og dee bør ha dokumentert effekt, men samtidig ikke være så kompliserte at de er vanskelige å ta i bruk i praksis.

Før du melder deg på et kurs, skaff deg nærmere informasjon om kursets innhold. Sørg for å melde deg på et kurs der det fokuseres på hvordan å jobbe med sinne mellom kursbolkene. Spør kursleder dersom du ikke finner nok informasjon.

3. Du bør danne deg realistiske forventninger

Å lære seg å mestre sitt sinne er ikke en hendelse, men en gradvis prosess. Dersom du ikke er tålmodig, er det lite sannsynlig at du får gode resultater. Det tar uker og måneder å komme til et sted der man ikke lenger har et problematisk sinne. Og det tar minst like lang tid før personer som er ofre av ditt sinne kan begynne å føle seg trygge i relasjon til deg. Gjør deg mentalt forberedt på denne tålmodighetsreisen. Vær realitetsorientert. Å komme til bunns i sitt problematiske sinne skjer gradvis og som oftest i form av to steg frem og ett tilbake. Hurtigvirkende magiske piller finnes dessverre ikke.  

4. Du må være villig til å gi tilstrekkelig med tid og energi

I tillegg til tålmodighet, må du være villig til å bruke tilstrekkelig med tid og energi i arbeidet med å overvinne problematisk sinne. De fleste av oss lever et travelt liv der det er ikke mangel på forpliktelser og gjøremål.. Et sinnemestringskurs blir enda en slik i rekken. Men dersom du faktisk ønsker å fikse problemet, må du la kurset få tilstrekkelig med prioritering.

Det betyr at du er nødt til å ta i bruk det du lærer. Det at du jobber med ditt sinne må hele tiden være langt fremme i bevisstheten. Du blir nødt til å sette av tid til å gjøre ærlige evalueringer av din progresjon. Du kan ikke la deg stoppes av motgang underveis i din utvikling. Du blir nødt til å ta de vanskelige samtalene med de som rammes av ditt sinne. Du må arbeide med følelser som du helst vil skyve unna og unnvike. Å gjennomføre et kurs er helt nødvendig, men dersom det du lærer ikke følges godt nok opp mellom kurssekvensene, er det lite trolig at du vil få utbytte av kurset.

Kort oppsummert

For å maksimere sannsynligheten av at et sinnemestringskurs gir ønsket effekt, er det avgjørende at kurset er laget og presentert av kvalifiserte fagpersoner. Det er helt essensielt at man får gode og effektive verktøy å øve med, men disse kan ikke være så kompliserte at det er urealistisk å kunne ta dem i bruk i en vanlig hverdag.

Helt avgjørende er det også at du har en realistisk forventning til hvordan det er et sinnemestringskurs fungerer. Å overvinne sinneproblemer er ikke en hendelse, men er en prosess. Å være villig til å gi tilstrekkelig med tid og innsats, er avgjørende for at et slikt kurs skal gi effekt.

(Visited 45 times, 1 visits today)

Et komplett sinnemestringskurs du kan ta hvor og når du vil. La oss fikse problemet sammen.

Kursmedlemmer

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.